Τι είναι τα ΣΒΑΚ και τι προβλήματα έρχονται να λύσουν;

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.

Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων, αντί της εξυπηρέτησης των οχημάτων, στον διαθέσιμο αστικό χώρο με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τα ΣΒΑΚ παρεμβαίνουν στους εξής τομείς: 
(α) Δημόσια συγκοινωνία
(β) Βάδισμα και ποδηλασία
(γ) Διαλειτουργικότητα
(δ) Ασφάλεια αστικών οδών
(ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
(στ) Αστική εφοδιαστική
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Τα οφέλη ενός ΣΒΑΚ είναι καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων τοπικής και της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων φορέων για την στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

1. Έμφαση στον Άνθρωπο.

2. Βασικός στόχος: Προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής.

3. Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία.

4. Μακροχρόνιο όραμα.

5. Λειτουργικά όρια.

6. Διεπιστημονικός σχεδιασμός.

7. Συνδυασμός υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, πληροφοριών.

8. Εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες σχεδιάζουν από κοινού.

Παραδοσιακός Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

1. Έμφαση στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

2. Βασικός στόχος: Κυκλοφοριακή ικανότητα και ταχύτητα.

3. Έμφαση στα μέσα μεταφοράς.

4. Βραχυ-μεσο-πρόθεσμος σχεδιασμός.

5. Διοικητικά όρια.

6. Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί.

7. Έμφαση στις υποδομές.

8. Εντολές από Αιρετούς και σχεδιασμός από Ειδικούς.

Προβλήματα που καλούνται να λύσουν τα ΣΒΑΚ

Oι περισσότερες μορφές μεταφορών δεν επηρεάζουν την κοινωνία μόνο με θετικό τρόπο αλλά προκαλούν και παρενέργειες.

Τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, συμβάλλουν στη συμφόρηση στις πόλεις, τα τρένα και τα αεροσκάφη δημιουργούν θόρυβο και τα πλοία ατμοσφαιρική ρύπανση. Αυτές οι παρενέργειες προκαλούν διάφορα έξοδα που μπορούν να εκφραστούν σε νομισματικούς όρους. Τέτοια έξοδα έχουν υπολογιστεί στην Ευρώπη των 28 κρατών-μελών και είναι:

Image

210 δισεκατομμύρια

ευρώ κοστίζουν τα ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση του αυτοκινήτου

Image

30 δισεκατομμύρια

ευρώ είναι το κόστος λόγω της ρύπανσης του αέρα από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων

Image

60 δισεκατομμύρια

ευρώ είναι το κόστος λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η χρήση των αυτοκινήτων

Image

100 δισεκατομμύρια

ευρώ είναι το κόστος των υποδομών (κατασκευή και συντήρηση) για το αυτοκίνητο

Image

25 δισεκατομμύρια

ευρώ είναι το κόστος λόγω του θορύβου που παράγουν τα αυτοκίνητα

Image

750 δισεκατομμύρια

ευρώ είναι τα συνολικά κόστη των οδικών υποδομών μηχανοκίνητων οχημάτων. Από αυτά τα μισά μόνο (280 δις ευρώ) αποσβένονται από φόρους και χρεώσεις για το αυτοκίνητο

© 2020 Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Powered by LEVER ΑΕ