Εξέλιξη του σχεδίου ΣΒΑΚ Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου
Υπό αναθεώρηση

2019

Στάδιο 1 ✓

Προετοιμασία του ΣΒΑΚ. Η ομάδα έργου του Δήμου ξεκίνησε τις διαδικασίες συλλογής πληροφορίων, αναγνώρισης των φορέων που σχετίζονται με τις μεταφορές και προγραμματισμού του ΣΒΑΚ.

2019

2019

Στάδιο 2 ✓

Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού και Σύμφωνο Συμμέτοχης για το Δίκτυο Εμπλεκόμενων Φορέων του ΣΒΑΚ Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

2019

Στάδιο 3 ✓

Ανάλυση Υφιστάμενου Σχεδιασμού: Στρατηγικά κείμενα, εθνικές & ευρωπαϊκές οδηγίες, τοπικά σχέδια και μελέτες.

2019

2019

Στάδιο 4 ✓

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης: Μετρήσεις κυκλοφοριακών μεγεθών και η ποιοτική αξιολόγηση των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων.

15 Ιουλίου 2019

Στάδιο 5 ✓

1η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου με την συμμετοχή των Φορέων. Αρχική αναγνωρίση των αναγκών τους και διαμόρφωση στόχων για την πόλη.

15 Ιουλίου 2019

2019

Στάδιο 6 ✓

Έρευνες Μετακινήσεων: Ερευνα στα νοικοκυριά του Μεσολογγίου για τις συνήθειες τους στις μετακινήσεις

2019

Στάδιο 7 ✓

Σενάρια Κινητικότητας: Αρχική διαμόρφωση των σεναρίων από την Ομάδα Έργου του Δήμου.

2019

25 Σεπτεμβρίου 2019

Στάδιο 8 ✓

2η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Ανάδειξη του καλλήτερου μελλοντικού σεναρίου για την πόλη.

2020

Στάδιο 9 ✓

Μέτρα Κινητικότητας: Αρχική διατύπωση των μέτρων κινητικότητας από την Ομάδα Έργου του Δήμου.

2020

2020

Στάδιο 10

3η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Συνδιαμόρφωση των μέτρων του ΣΒΑΚ.

2020

Στάδιο 11

Εξειδίκευση του Σχεδίου, προγραμματισμός και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του.

2020

© 2020 Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Powered by LEVER ΑΕ